Miljöpolicy

Atechio strävar efter att varje år minska miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar utveckling genom att ständigt verka för miljöanpassade lösningar i sin helhet.

Detta innebär att företaget:

  • Stödjer och deltar i utveckling och utbildning som främjar en bättre miljö, samt minskar vår egen miljöpåverkan.
  • I ökad utsträckning införskaffar miljöanpassade produkter och tjänster, samt ställer krav på leverantörer och samarbetspartners om detta.
  • Är med och påverkar, ställer krav på och samarbetar med organisationer, myndigheter och andra företag när det kommer till miljöfrågor som ligger inom vårt branschområde.
  • Där det är tekniskt möjligt, och ekonomiskt rimligt alltid tar hänsyn till miljöpåverkan och strävar efter kretsloppsprincipen.
    Fortsätter att utveckla miljöarbetet, vilket innebär ständiga miljöförbättringar inom verksamheten.
  • Följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som rör verksamheten.

Huvudområden för bolagets miljöarbete

  • Strävar efter att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.
  • Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och transporter.
  • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.